Close

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 

Voetverzorgingspraktijk Pedicure Bij Michelle

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de Voetverzorgingspraktijk Pedicure Bij Michelle en een cliënt waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Verplichtingen

Voetverzorgingspraktijk Pedicure Bij Michelle zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

De cliënt heeft de verplichting om:

  • Alle relevante informatie te verstrekken voor een behandeling met betrekking tot voorgeschiedenis, verwachtingen, voetproblemen, contra-indicaties, bijzonderheden, afwijkingen en wijzigingen in deze informatie die van belang zijn voor de behandeling en daarmee direct verband houdende diensten.
  • Te betalen voor de geleverde behandelingen en daarmee direct verband houdende diensten en / of geleverde producten.
  • Een niet, of niet tijdig, afgezegde afspraak die in rekening wordt gebracht, te voldoen.

3. Afspraken

Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen in de salon, via mail, via tekstbericht of via de website gemaakt worden.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Voetverzorgingspraktijk Pedicure Bij Michelle door te geven. Een annulering gaat pas in op het moment dat de annulering schriftelijk bevestigd is.

Afmelden dient de cliënt bij voorkeur te doen, de bevestigings- of herinneringsbericht. Voetverzorgingspraktijk Pedicure Bij Michelle stelt hiervoor een annuleringsknop beschikbaar. Dit leidt tot de minst vertraging want het wordt gelijk behandelt, bevestigd door de boekingssoftware en bovendien de tijd opnieuw beschikbaar gesteld op de website. De verantwoording voor het tijdig afhandelen van de annulering ligt bij de cliënt.  Een door de cliënt achterlaten bericht kan tot onnodige vertraging leiden waardoor de afspraak niet tijdig geannuleerd kan worden door Voetverzorging Pedicure Bij Michelle. Voor de cliënt kan dit vertraging in extra kosten resulteren wegens te laat afzeggen.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Voetverzorgingspraktijk Pedicure Bij Michelle 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen.

De cliënt dient op tijd te zijn. Indien de cliënt later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Voetverzorgingspraktijk Pedicure Bij Michelle de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door Voetverzorgingspraktijk Pedicure Bij Michelle, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van tevoren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling

Voetverzorgingspraktijk Pedicure Bij Michelle vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en zolang de voorraad strekt.

De cliënt dient na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten, contant of per factuur te voldoen.

Voetverzorgingspraktijk Pedicure Bij Michelle is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

Voor cliënten die vallen onder ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij de desbetreffende podotherapeut. Cosmetische voetzorg dient door de cliënt contant ter plaats betaald te worden aan Voetverzorgingspraktijk Pedicure Bij Michelle.

6. Persoonsgegeven en privacy

De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Voetverzorgingspraktijk Pedicure Bij Michelle. De persoonlijke gegevens worden door Voetverzorgingspraktijk Pedicure Bij Michelle opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van toepassing is in alle lidstaten van de Europese Unie.

Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

7. Geheimhouding

Voetverzorgingspraktijk Pedicure Bij Michelle is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Voetverzorgingspraktijk Pedicure Bij Michelle verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Voetverzorgingspraktijk Pedicure Bij Michelle kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Voetverzorgingspraktijk Pedicure Bij Michelle is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

9. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en/of materialen van Voetverzorgingspraktijk Pedicure Bij Michelle.

Diefstal wordt door Voetverzorgingspraktijk Pedicure Bij Michelle altijd gemeld bij de politie.

10. Garantie

Voetverzorgingspraktijk Pedicure Bij Michelle geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

  • de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
  • de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd
  • de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

11. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Voetverzorgingspraktijk Pedicure Bij Michelle. Indien een klacht gegrond is, wordt de afgesproken behandeling opnieuw uitgevoerd. Klachten over producten zullen worden voorgelegd aan de leverancier.

Voetverzorgingspraktijk Pedicure Bij Michelle dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de klacht, een adequaat antwoord te geven. 

Indien de klacht gegrond is dan, zal Voetverzorgingspraktijk Pedicure Bij Michelle de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Onvoldoende resultaat van de behandeling of product geeft de client in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van de betaling. Indien Voetverzorgingspraktijk Pedicure Bij Michelle en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Deze procedure is conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

12. Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Voetverzorgingspraktijk Pedicure Bij Michelle het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

13. Recht

Op welke overeenkomst tussen Voetverzorgingspraktijk Pedicure Bij Michelle en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkoms