Close

Privacy

Privacypolicy

Voetverzorgingspraktijk Pedicure bij Michelle hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacypolicy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe de pedicurepraktijk omgaat met persoonsgegevens.

Als praktijk doen we er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicure bij Michelle houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacypolicy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw
  persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als pedicurepraktijk ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacypolicy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KLANTEN OF LEVERANCIERS

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pedicure bij Michelle verwerkt voor de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden.
 • Communicatie over de opdracht.
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht voor een pedicurebehandeling.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure bij Michelle de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • naam en adres
 • mobiel nummer.
 • E-mailadres.
 • Geslacht
 • medische gegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Voetverzorgingspraktijk Pedicure Bij Michelle opgeslagen voor bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar en in het archief de medische gegevens voor 15 jaar.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De naw-gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maak ik als pedicurepraktijk evt. gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.
 • Het verzorgen van de internetomgeving.
 • Het online afspraak boekingssysteem.

Als pedicurepraktijk geef ik nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

BINNEN DE EU

Als pedicurepraktijk verstrek ik geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Als pedicurepraktijk verwerk ik enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Pedicure bij Michelle bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Als pedicurepraktijk heb ik passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen.

 • Alle personen die namens Pedicure bij Michelle van uw gegevens kennis kunnen nemen en zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Er wordt een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen gebruikt.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van het persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Als pedicurepraktijk kan ik u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mag ik als pedicurepraktijk uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN

Als u naar aanleiding van ons Privacystatement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met mij op!

CONTACTGEGEVENS

Pedicure bij Michelle
Kruisvoorde 21
7339 KR UGCHELEN
pedicurebijmichelle@gmail.com

KVK:72314265

Ook te vinden op Pedicure-info.